ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์อายุ

ยังไม่ดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

แผนหน่วย Be Careful with Strangers

      จาก First-School.ws เด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องของความปลอดภัยจากคนแปลกหน้า โดยเรียนรู้ผ่านนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง  อ่านต่อ

แผนหน่วย Write Telephone Number and Emergency 911

      เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3.5–6 ปี เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินสำคัญที่เด็กควรรู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  อ่านต่อ

แผนหน่วย Health Bookmarks

      จาก Local School Directory.comเหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของฟัน  อ่านต่อ

แผนหน่วย Playground Safety

      โดย Nhia เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยจากการใช้สนามเด็กเล่น และการสร้างกฎในการเล่นในสนามเด็กเล่นร่วมกัน   อ่านต่อ

แผนหน่วย Healthy Heart

      เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนหัวใจการดูแลหัวใจ และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยใช้หัวใจ และมีการเรียนรู้หลายอย่างจากเรื่องหัวใจ มีสอนศาสนาด้วย แต่ครูควรรู้ว่าในชุมชนที่ตัวเองสอนเด็กๆ นับถือศาสนาอะไรและปรับเข้าสู่คำสอนของศาสนานั้นๆ แทนการจัดกิจกรรมของศาสนาคริสต์อย่างในแผน  อ่านต่อ

แผนใน Theme Health and Nutrition

      เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล ครูสามารถเลือกแผนเกี่ยวกับสุขภาพ และโภชนาการต่าง สำหรับให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะ และการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ จมูก ฟัน เป็นต้น อ่านต่อ

แผนหน่วย Healthy, Happy Me

      จาก uen.org เหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาล เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคและวิธีการแพร่กระจายของเชื้อโรค และวิธีปฏิบัติเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ  อ่านต่อ