ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง

หน่วยปฐมนิเทศ

      โดย ญาตาวี ใบดี เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ในการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น การเก็บของเล่น การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น  อ่านต่อ

หน่วยปฐมนิเทศ:รักโรงเรียน

      เหมาะสำหรับเด็กชั้น อนุบาล 2 เรื่องรู้เรื่องการช่วยเหลือตนเอง/ช่วยเหลือผู้อื่น การปฏิบัติตามข้อตกลง เป็นต้น    อ่านต่อ

หน่วย Five Days of Back to School Activities for Preschool

    โดย Shiketa เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 2 ทบทวนกฎต่างๆ ในโรงเรียน  บุคคลในโรงเรียน โดยผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ  อ่านต่อ

แผนหน่วยหนูน้อยไปโรงเรียน

       เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  เพื่อน ครู สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน การช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน  อ่านต่อ

แผนบูรณาการหน่วย ปฐมนิเทศ (เมื่ออยู่โรงเรียน) วันที่ 1-3

     เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 2 เด็กจะได้รู้จักโรงเรียน สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน และเครื่องหมายประจำตัวของเด็ก อ่านต่อ