6.1  ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง

Kindergarten End of Year Social Studies Assessment

        จาก coloradoplc.org ครูสามารถนำแบบประเมินนี้ไปปรับใช้เพื่อประเมินเด็กอนุบาล เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันได้  อ่านต่อ

พัฒนาการด้านสังคม

        โดย ผศ. บุบผา เรืองรอง จาก เว็บถามครู.คอม ครูจะได้เรียนรู้ถึงพัฒนาการทางสังคมของเด็ก และจะประเมินพัฒนาการทางสังคมของเด็กได้อย่างไร พฤติกรรมใดบ้างที่ครูควรประเมินเด็ก ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการประเมินพัฒนาการทางสังคมสำหรับเด็กระดับอนุบาลโดย    อ่านต่อ

การสังเกตพฤติกรรมเด็ก

        จาก เว็บ slideshare เป็นความรู้เกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ทั้งเทคนิคการสังเกต พฤติกรรมของเด็กที่ควรนำมาสังเกต ข้อจำกัด ข้อควรคำนึง  การบันทึก รวมทั้งตัวอย่างการสังเกตพฤติกรรมเด็ก ครูสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กได้  อ่านต่อ

พัฒนาการด้านสังคม: วัยอนุบาล (Kindergarten Children Social Development)

        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุบผา เรืองรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จาก เว็บถามครู.คอม เป็นความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์เป็นรายการในการประเมินพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัยได้   อ่านต่อ

การประเมินทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย (Assessment for young children life skills)

        โดย ผศ.ดร. อรพรรณ  บุตรกตัญญ ครูจะได้เรียนรู้ถึงการประเมินทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ทั้งในเรื่องกระบวนการ เป้าหมาย องค์ประกอบต่างๆ ของการประเมิน สิ่งที่ต้องคำนึงในการวัดและประเมินผล
การรวบรวมข้อมูล และตัวอย่างแบบประเมินต่างๆ   อ่านต่อ