2.1  เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและทรงตัวดี

USE WITH GRADE LEVEL CONTENT STANDARDS

        โดย Office of Health and Physical Education เป็นแบบประเมินสำหรับวชาพลศึกษา โดยเป็นเกณฑ์การประเมินแบบ scoring rubrics  แบ่งเป็น 4 เกณฑ์ คือ E คือ ระดับยอดเยี่ยม S คือ ระดับน่าพอใจ I คือ ควรปรับปรุง และ N คือ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยแบ่งเป็นรูบริคตามมาตรฐานอย่างชัดเจน  อ่านต่อ

แบบประเมิน Kindergarten Physical Education Assessment Rubric

        จาก www.cedarburg.k12 เป็นแบบประเมินแบบรูบลิควิชาพลศึกษาสำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล ซึ่งแบ่งเป็นรายละเอียดการประเมิน 4 เกณฑ์ ตามมาตรฐานต่างๆ ครูสามารถนำเกณฑ์การประเมินต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้  อ่านต่อ

แบบรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

        โดย สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นรายการตัวชี้วัดการประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ครูสามารถนำรายการประเมินเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินเด็กในระดับชั้นที่ตนสอนได้ โดย  อ่านต่อ


2.2  ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว

ยังไม่ได้ดำเนินการ