7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Balloon Greenhouse

     โดย Ellen Dean จาก education.com เป็นกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้การปกป้อง การป้องกันพืชจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ลูกโป่งมาทำเป็นเรือนกระจก อ่านต่อ 

กิจกรรม Build Animal Piggy Banks

     โดย Tina Cho  จาก  education.com  เป็นกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าของเงิน  การรู้จักประหยัดเงิน โดยการให้เด็กทำกระปุกออกสินโดยใช้กระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆมารีไซเคิล ครูสามารถปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้รีไซเคิลได้ด้วย  อ่านต่อ

กิจกรรม 4 DIY Baby and Toddler Toys for Motor Skills

     โดย Anna Ranson จาก the imagination tree เหมาะสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี หรือเด็กวัยทารกและวัยเด็กเล็ก เป็นกิจกรรมที่ครูประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้แล้วมารีไซเคิ้ลทำเป็นของเล่นให้เด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อกับตา ครูปฐมวัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กระดับอนุบาลได้ประดิษฐ์ของเลนเหล่านี้เอง เล่นเอง อ่านต่อ

7.2 มีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย

ยังไม่ดำเนินการ