กิจกรรม Blind Trust

     โดย  Gina Dal Fuoco  จาก education.com  ครูสามารถนำกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฏิบัติตามคำสั่งของครู โดยผ่านการเรียนรู้เรื่องทิศทาง ครูสามารถสอดแทรกคุณเรื่องความซื่อสัตย์หลังจากจัดกิจกรรมได้ อ่านต่อ

กิจกรรม Practice Blind Finger Counting!

     โดย  Hannah Boyd  จาก เว็บeducation.com  ครูสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมนี้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเกี่ยวกับเรื่องเงิน ค่าของเงินที่แตกต่างกันที่ใช้ในประเทศไทย อ่านต่อ

กิจกรรม  Build Animal Piggy Banks

     โดย Tina Cho  จาก  เว็บ education.com  เป็นกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าของเงิน  การรู้จักประหยัดเงิน โดยการให้เด็กทำกระปุกออกสิน และรู้จักการออม อ่านต่อ

กิจกรรม  Grocery Store Math

      โดย Christian  Miller  จาก เว็บeducation.com  เป็นกิจกรรมที่ครูสามารถนำไปประยุกต์กับเด็กชั้นอนุบาลบาลได้  โดยครูจำลองสถานการณ์ให้เด็กได้  ช็อบปิ้ง ได้ฝึกการใช้จ่ายเงิน  รู้ค่าของเงิน อ่านต่อ

กิจกรรม  Coin Matching Game

     โดย Sue  BradfordEdwards  จาก เว็บeducation.com  เป็นกิจกรรมที่ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กได้  คือให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของความแตกต่างของเหรียญต่างๆ  ทั้งลักษณะ ค่าของเงินของเหรียญแต่ละเหรียญ  เป็นต้น อ่านต่อ