1.1 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบศรีษะตามเกณฑ์อายุ

กำลังดำเนินการ

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

Rules of the Road Signs

     โดย Ellen Dean จากเว็บ education.com ครูปฐมวัยสามารถประยุกต์กิจกรรมนี้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเรื่องเครื่องหมายจราจรต่างๆ ที่เด็กพบเห็นบ่อยๆในชีวิตประจำวัน ให้เด็กทำบัตรประจำตัวใบขับขี่ของแต่ละคน เชื่อมโยงให้เด็กรู้ว่าต้องมีใบขับขี่จึงจะสามารถขับรถได้ อ่านต่อ

SAFETY AND FIRST AID

     จาก เว็บ ece.gov เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของความปลอดภัย การปฐมพยาบาล และความปลอดภัยจากอัคคีไฟ เด็กสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมไหนควรทำ และควรทำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของตนเอง ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กปฏิบัติตามกฎและความปลอดภัยส่วนบุคคลได้ อ่านต่อ

My Bike

     โดย the Public Health Agency of Canada เป็นกิจกรรมที่ครูปฐมวัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้จักรยาน อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ เมื่อใช้จักยาน อ่านต่อ

Keeping Children Safe Outdoors A Child Pedestrian Safety Resource

     จาก เว็บ ebmonkey.ca เป็นหนังสือที่นำเสนอกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยต่างๆ ตั้งแต่ สัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกสัญญาณต่างๆ ครูสามารถนำกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้ อ่านต่อ

Kindergarten Safety

     จาก A Foundation for Implementation ครูสามารถนำกิจกรรมจากเว็บนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องความปลอดภัย ทั้งความปลอดภัยจากการเล่น การเคลื่อนไหวที่ปลอดภัย ความปลอดภัยจากการใช้พื้นที่ เป็นต้น  อ่านต่อ