คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่  10.1   มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

    จำแนกสิ่งของได้ตามสี

แผนหน่วยโลกสวยด้วยสีสัน

          โดย เพลินอารีย์ วานิช เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสี  อ่านต่อ

แผนหน่วย Red, Yellow and Blue, Oh My! A Guide to the Colors All Around Us

          โดย Tania Cowling  เด็กจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสี ผ่านสายรุ้ง  อ่านต่อ

แผนศิลปะหน่วย Artistic shapes

          โดย Zeineb Haider  เหมาะสำหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียนเด็กจะได้ทำกิจกรรมศิลปะเกี่ยวกับเรื่องสีและรูปทรงต่างๆ  อ่านต่อ

แผนหน่วย  Using an eyedropper to mix colors  

          โดย  Debbie Haren เหมาะสำหรับเด็กระดับก่อนอนุบาล ถึง ป.2  เด็กจะได้เรียนรู้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมสี      อ่านต่อ

แผนหน่วย Five Little Ducks  

          จาก first-school.ws  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี เป็นกิจกรรมเด็กอนุบาลที่น่ารัก เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องสี และเลข 1-5  ผ่านเพลงและการเล่าเรื่องจากหนังสือ  มีกิจกรรมศิลปะให้เด็กได้ระบายสี ในส่วนของลิงค์เพลงต่างๆให้ครู นำชื่อเพลงไปหาใน youtube จะง่ายและสะดวกกว่า  อ่านต่อ

แผนหน่วยสีสวยสดใส   

          โดย นางสาวหรรษา  เวลาเกิด  เหมาะสำหรับเด็กระดับปฐมวัย  เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีต่าง ๆ  แม่สีและการผสมสี  สีที่ได้จากธรรมชาติ   ประเภทของสี  และประโยชน์และโทษของสี อ่านต่อ

    จำแนกรูปทรง

แผนหน่วย Personalizing Shapes  

          เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะรูปทรงต่างๆ ที่แตกต่างกัน  อ่านต่อ

แผนหน่วย Learning and Understanding Shapes  

          โดย Alicia Phillips เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล เด็กจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆ      อ่านต่อ

แผนหน่วย Shapes โดย Lisa Van Gement

          เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล   เด็กจะได้เรียนเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงต่างๆ  อ่านต่อ

แผนศิลปะหน่วย Paper Bag Butterfly Puppets

          โดย Linda J. Moucha เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-11 ปี  เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงและทำกิจกรรมศิลปะจากรูปทรงต่างๆ  อ่านต่อ

แผนศิลปะหน่วย Artistic shapes

          โดย Zeineb Haider  เหมาะสำหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียนเด็กจะได้ทำกิจกรรมศิลปะเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆ  อ่านต่อ

แผนหน่วย KITE   

          โดย CIRCLE OF IDEAS เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงผ่านการ เรียนรู้เรื่องว่าว  อ่านต่อ

แผนหน่วย Animal Shapes

          โดย Heather Brooks  เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล  เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน โดยการเรียนรู้ผ่านสัตว์ชนิดต่างๆ เชื่อมโยงสัตว์กับรูปทรง  อ่านต่อ

    มีความคิดรวบยอดในเรื่องขนาด

แผนหน่วยคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

          เหมาะกับเด็กอนุบาล 2 เด็กได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดขนาดเล็กใหญ่ ระยะใกล้-ไกล การชั่งการตวง นาฬิกา เวลา และการคาดคะเน  อ่านต่อ

แผนหน่วย SIZE

          จาก ideasforpreschoolers.com  เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล  เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนาดเล็ก-ใหญ่ สั้น- ยาว  อ่านต่อ

    มีความคิดรวบยอดในเรื่องน้ำหนัก

แผนหน่วย Pre-K Math: Sizes & Measurement  

          เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องขนาดและการวัดผ่านกิจกรรมต่างๆ  อ่านต่อ

แผนหน่วย Groundhog Sizes  

          โดย Will Frost  เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ โดยผ่านสัตว์ที่ชื่อ  Groundhog  อ่านต่อ

แผนหน่วย What Balances?

          เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น อ.2 เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำหนัก การชั่ง  อ่านต่อ

แผนหน่วย The Weight of Things

          เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นก่อนอนุบาล และอนุบาล 1-2g เรียนรู้เกี่ยวกับ คุณลักษณะของของที่สามารถวัดได้ การชั่งน้ำหนัก อ่านต่อ

    มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

แผนหน่วยBackyard Science...The Five Senses  

          เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 2 เด็กจะได้เรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยผ่านการสำรวจสนามในโรงเรียน  อ่านต่อ

แผนหน่วย Dragon Fun Learning the Five Senses

          เหมาะสำหรับเด็กระดับ ก่อนอนุบาล อนุบาล เรียนรู้เกี่ยวกับประสามสัมผัสทั้ง 5  อ่านต่อ

แผนหน่วย Your Nose Knows! Have Fun with Smell Science

          โดย Latrenda Knighten เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้เรื่องประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยเน้นในส่วนของการดมกลิ่น  อ่านต่อ


ตัวบ่งชี้ที่  10.2  แก้ปัญหาในการเล่น หรือทำกิจกรรมต่างๆ

แผนหน่วย Team Jelleybean  

          โดย  Sir Ken Robinson เด็กจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหา  อ่านต่อ

แผนหน่วย Kindergarten Problem Solving  

          จาก kindergarten lessons.com  เด็กจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดจากการเล่น  การทำกิจกรรมในห้องเรียน ในชีวิตประจำวัน  อ่านต่อ

แผนหน่วย Kindergarten Problem Solving Unit

          เด็กจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หากเกิดปัญหาเด็กจะแก้ปัญหาอย่างไร  อ่านต่อ

แผนหน่วย Teaching money to kids - with a fundraising project  

          จาก kindergarten–lessons.com  เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องเงิน วิธีการได้มาของเงิน โดยใช้การสอนแบบโครงงาน     อ่านต่อ

แผนหน่วย Kindergarten Problem Solving Unit

          โดย Calhoun ISD Social Studies Curriculum Design Project  เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล  เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในชุมชนและการแก้ปัญหา โดยผ่านกิจกรรม 5 กิจกรรม  เริ่มด้วยความรับผิดชอบคืออะไร?การสร้างกฎ  การทบทวนกฎอีกครั้ง  อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่ห้องเรียน  ช่วยเหลือผู้อื่น  อ่านต่อ

ตัวอย่างแผนเกมเพื่อทักษะการแก้ปัญหา  

          โดย  Kathy Paterson เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล เด็กจะได้เรียนรู้การใช้เหตุผลในการการแก้ปัญหา ฝึกทักษะการแก้ปัญหาผ่านเกมในลักษณะที่สนุกและไม่เป็นอันตราย  อ่านต่อ


ผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday70
mod_vvisit_counterYesterday73
mod_vvisit_counterThis week70
mod_vvisit_counterLast week664
mod_vvisit_counterThis month2068
mod_vvisit_counterLast month2556
mod_vvisit_counterAll days68371

We have: 6 guests, 1 bots online
Your IP: 100.24.125.162
 , 
Today: ต.ค. 25, 2020