คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีบทความ
งานวิจัยต่างประเทศ
หน้า 2
ทุกหน้า

วิจัยเรื่อง Parental influences on the diets of 2- to 5-year-old children: Systematic review of qualitative research

      โดย Jacqueline Peters and Natalie Parletta จาก University of South Australia, Australia และคณะ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับอิทธิพลในการให้อาหารกับเด็กอายุ 2-5 ปี ของผู้ปกครอง เกี่ยวกับความเข้าใจของผู้ปกครองในการให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพของเด็ก และการปฏิบัติในการให้อาหารที่ขาดความรู้ด้านโภชนาการของผู้ปกครอง หรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาหารกับการเจริญเติบโตของเด็กการปฏิบัติในการให้อาหารที่ขาดความรู้ด้านโภชนาการของผู้ปกครอง หรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาหารกับการเจริญเติบโตของเด็ก อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง A Learning Combination: Coaching with CLASS and the Project Approach

      โดย Sue Vartuli, Carol Bolz, and Catherine Wilson จาก University of Missouri–Kansas City เป็นงานวิจัยที่ศึกษาการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลโดยใช้ Coaching with CLASS และการสอนแบบโครงการร่วมกัน เพื่อพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียนให้มีคุณภาพขึ้นให้มีคุณภาพขึ้น อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง Young Children’s Engagement and Learning Opportunities in a Cooking Activity with Parents and Older Siblings

      โดย Lauren Finn and Maureen Vandermaas-Peeler จาก Elon University เป็นงานวิจัยที่ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ใช้กิจกรรมการทำอาหาร จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และมีแนวคิดทางคณิตศาสตร์และทักษะพื้นฐานที่ใช้กิจกรรมการทำอาหาร จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และมีแนวคิดทางคณิตศาสตร์และทักษะพื้นฐาน  อ่านต่อ


บทความวิจัย เรื่อง Caregivers’ Knowledge and Practice of DevelopmentallyAppropriate Practice for Young

      โดย Cheerapan Bhulpat, Ph.D เป็นบทความวิจัยเกี่ยวกับ ความรู้ และการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ


บทความวิจัย เรื่อง A Play and Language Intervention for Two-Year-Old Children: Implications for Improving Play Skills and Language

      โดย Conner, Julie; Kelly-Vance, Lisa; Ryalls, Brigette; Friehe, Mary จาก Journal of Research in Childhood Education , Vol. 28, No. 2 , April-June 2014 เป็นบทความที่กล่าวถึงงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กอายุ 2 ในเรื่องของการส่งเสริมการเล่น และการพัฒนาการทางภาษา โดยมีการสร้างแบบจำลอง และการเสริมแรงทางบวกทั้งสำหรับการเล่น และการพัฒนาการทางภาษาNo. 2 , April-June 2014 เป็นบทความที่กล่าวถึงงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กอายุ 2 ในเรื่องของการส่งเสริมการเล่น และการพัฒนาการทางภาษา โดยมีการสร้างแบบจำลอง และการเสริมแรงทางบวกทั้งสำหรับการเล่น และการพัฒนาการทางภาษา    อ่านต่อ


บทความวิจัยเรื่อง Teachers' Self-Efficacy and Knowledge of Healthy Nutrition andPhysical Activity Practices for Preschoolers: Instrument Development and Validation

      เพื่อพัฒนาและตรวจสอบครูโรงเรียนอนุบาล ว่ามีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบตนเองในการแก้ไขโภชนาการและความต้องการการออกกำลังกายของ เด็กที่อยู่ในความดูแลรการออกกำลังกายของ เด็กที่อยู่ในความดูแล และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างครู กับประสิทธิภาพของครู ในเรื่องความรู้ของโภชนาการเพื่อสุขภาพและการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอนุบาลเพื่อสุขภาพและการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอนุบาล อ่านต่อ โดย Derscheid, Linda E และคณะ จาก Journal of Research in Childhood Education , Vol. 28, No. 2 , April-June 2014 เป็นวิจัยเพื่อพัฒนาและตรวจสอบครูโรงเรียนอนุบาล ว่ามีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบตนเองในการแก้ไขโภชนาการและความต้องการการออกกำลังกายของ เด็กที่อยู่ในความดูแล และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างครู กับประสิทธิภาพของครู ในเรื่องความรู้ของโภชนาการเพื่อสุขภาพและการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอนุบาล อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง The Effects of the 4MAT System of Instruction on Academic Achievementand Attitude in the Elementary Music Classroom

       โดย Appell , Claudia jane เป็นงานวิจัยที่ใช้แนวการสอนแบบ 4MATS มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ การสื่อสารและการนำเสนอและการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมของการเรียนแบบร่วมมือ และการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมของการเรียนแบบร่วมมือ อ่านต่อโดย Appell, Claudia Jane เป็นงานวิจัยที่ใช้แนวการสอนแบบ 4MATS มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ และการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมของการเรียนแบบร่วมมือ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง Parental influences on the diets of 2- to 5-year-old children: Systematic review of qualitative research

      โดย Jacqueline Peters and Natalie Parletta จาก University of South Australia, Australia และคณะ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับอิทธิพลในการให้อาหารกับเด็กอายุ 2-5 ปี ของผู้ปกครอง เกี่ยวกับความเข้าใจของผู้ปกครองในการให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพของเด็ก และการปฏิบัติในการให้อาหารที่ขาดความรู้ด้านโภชนาการของผู้ปกครอง หรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาหารกับการเจริญเติบโตของเด็ก อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง A Learning Combination: Coaching with CLASS and the Project Approach

      โดย Sue Vartuli, Carol Bolz, and Catherine Wilson จาก University of Missouri–Kansas City เป็นงานวิจัยที่ศึกษาการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลโดยใช้ Coaching with CLASS และการสอนแบบโครงการร่วมกัน เพื่อพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียนให้มีคุณภาพขึ้น อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง Young Children’s Engagement and Learning Opportunities in a Cooking Activity with Parents and Older Siblings

      โดย Lauren Finn and Maureen Vandermaas-Peeler จาก Elon University เป็นงานวิจัยที่ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ใช้กิจกรรมการทำอาหาร จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และมีแนวคิดทางคณิตศาสตร์และทักษะพื้นฐาน อ่านต่อ


บทความวิจัยเรื่อง Caregivers’ Knowledge and Practice of Developmentally Appropriate Practice for Young Children

      โดย Cheerapan Bhulpat, Ph.D เป็นบทความวิจัยเกี่ยวกับความรู้ และการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ


บทความวิจัย เรื่อง A Play and Language Intervention for Two-Year-Old Children: Implications for Improving Play Skills and Language

      โดย Conner, Julie; Kelly-Vance, Lisa; Ryalls, Brigette; Friehe, Mary จาก Journal of Research in Childhood Education , Vol. 28, No. 2 , April-June 2014 เป็นบทความที่กล่าวถึงงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กอายุ 2 ในเรื่องของการส่งเสริมการเล่น และการพัฒนาการทางภาษา โดยมีการสร้างแบบจำลอง และการเสริมแรงทางบวกทั้งสำหรับการเล่น และการพัฒนาการทางภาษา อ่านต่อผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday62
mod_vvisit_counterYesterday73
mod_vvisit_counterThis week62
mod_vvisit_counterLast week664
mod_vvisit_counterThis month2060
mod_vvisit_counterLast month2556
mod_vvisit_counterAll days68363

We have: 7 guests, 1 bots online
Your IP: 100.24.125.162
 , 
Today: ต.ค. 25, 2020