คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีบทความ
เพลงสำหรับเด็ก
หน้า 2
ทุกหน้า


เพลงออกกำลัง
   จาก เว็บยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1(1.2), 5ได้ เป็นเพลงเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ครูสามารถเปิดเพลงให้เด็กฟังและให้ทำท่าทางประกอบ หรือพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกายจากเนื้อเพลงได้


เพลงแปรงฟันกันเถอะ
    จาก เว็บยูทูบครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1(1.2) ได้ เป็นเพลงเกี่ยวกับวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี ครูสามารถเปิดเพลงให้เด็กฟัง ให้เด็กเรียนรู้เนื้อหาของเพลง ทำท่าแปรงฟัน หรือลองแปรงฟันจริงๆ ตามเพลงได้


เพลงแปรงฟัน 12 ด้าน
    โดย ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1(1.2) ได้ ครูสามารถเลือกเปิดเพลงนี้เพื่อให้เด็กเรียนรู้การแปรงฟันอย่างถูกการแปรงฟัน12 ด้าน โดยให้เด็กเรียนรู้เนื้อหาของเพลง ทำท่าแปรงฟัน หรือลองแปรงฟันจริงๆ ตามเพลงได้


เพลงเด็กไทยดูดี น้ำเปล่า
    โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย ครูสามารถนำไปประกอบการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1(1.2) สอนให้เด็กเลือกดื่มน้ำที่มีประโยชน์ คือน้ำเปล่า ครูสามารถเปิดเพลงให้เด็กฟังและให้ทำท่าทางประกอบ พูดคุยเกี่ยวกับประโยชน์ และโทษของเครื่องดื่มชนิดต่างๆ จากเนื้อเพลงได้


เพลงไก่ ลิง ช้าง ฮิปโป ม้าลาย
    จาก เว็บยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 5 และ 12 ได้ เป็นเพลงที่เกี่ยวกับสัตว์ 5 ประเภท คือ ไก่ ลิง ช้าง ฮิปโป ม้าลาย ครูสามารถนำไปใช้สอนในหน่วยที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ในหน่วยสัตว์ได้


เพลงดั่งดอกไม้บาน 2
    โดย เสถียรธรรมสถาน ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 2, 5 และ 11 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการให้เด็กได้บริหารสมอง มีสมาธิ โดยทำท่าทางตามเนื้อเพลง โดยครูอาจให้เด็กฟังเพลงแล้วคิดท่าทางประกอบเพลงเองก็ได้


พลงนับเลข บวกเลขกับพี่สมาร์ท
    โดย Littlekid Moment ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 ได้ เป็นเพลงเป็นเพลงที่ฝึกให้เด็กนับเลข และบวกเลข ลบง่ายๆ ได้


เพลงกบร้องท้องปวด
    โดย สวัสดี มิวสิค ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 5 และ 12 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก เกี่ยวกับกบ


เพลงดินสอสี
    จาก เว็บยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 5 และ 12 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก เกี่ยวกับกบ


เพลงคืนเขาไป
    จาก เว็บยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 4 ได้ ครูสามารถเลือกเพลงนี้ไปใช้สอนคุณธรรมเด็กในเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่อยากได้ของๆผู้อื่น เมื่อเก็บของผู้อื่นได้ต้องทำอย่างไร


เพลงนาฬิกาติ๊กต๊อก
    จาก เว็บยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้ได้เมื่อต้องการสอนเด็กในเรื่องของเวลา สอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องของนาฬิกา


เพลงแมลง 6 ขา
    จาก เว็บยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 12 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้ได้เมื่อต้องการสอนเด็กในเรื่องแมลงต่างๆ ความแตกต่างของแมง และแมลง สัตว์อะไรบ้างที่เป็นแมง และแมลง


เพลงฉันคือเมฆ
    โดย Miracal Mushroom Channel ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 12 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้ได้เมื่อต้องการสอนเด็กในเรื่องของการเกิดฝน กว่าจะมาเป็นฝนที่ตกลงมา มันเกิดมาได้อย่างไร ครูสามารถพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงเป็นทำเป็นวงจรของการเกิดฝนได้


เพลงทักทายสวัสดี
    โดย punyasak1 ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 7 (7.2) ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย การทักทายสวัสดี การใช้คำสุภาพ คำลงท้ายที่เหมาะสมกับเด็ก


เพลงปล่อยนกปล่อยปลา
    โดย สวัสดีมิวสิค ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 4 (4.3) ให้เด็กได้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์


เพลงลูกอมอันตราย
    โดย สวัสดีมิวสิค ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1 (1.2) ครูสามารถใช้เพลงนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของ โทษของลูกอม


เพลงวันขึ้นปีใหม่
    โดย สวัสดีมิวสิค ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 12 ครูสามารถนำไปประกอบการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญ คือวันขึ้นปีใหม่


เพลงผักแสนอร่อย
    จากเว็บ ยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1 (1.2), 12 ครูสามารถนำไปประกอบการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับผัก ประโยชน์ของผัก สารอาหารที่มีอยู่ในผัก โดยสามารถให้เด็กเรียนรู้จากเนื้อเพลงได้
เพลงสามัคคีร่วมใจ
    จากเว็บ ยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 4 ครูสามารถนำไปประกอบการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของความสามัคคีง่ายๆ ที่เด็กสามารถทำได้ เพียงแค่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างพร้อมๆ กัน ผลจึงจะออกมาดี


เพลงป่าหรรษา
    โดย สวัสดีมิวสิค จากเว็บ ยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 12 ครูสามารถนำไปประกอบการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ชนิดต่างๆ


เพลงไม่นอนดึก
    โดย สวัสดี มิวสิค ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1 (1.2) และ 6 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่นอนดึก


เพลงครอบครัวสุขสันต์
    โดย sukannaphat ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1 (1.2) และ 6 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย


เพลงลูกเป็ดอาบน้ำฝักบั
    โดย Jane Keaw ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1 (1.2) และ 6 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด


เพลงก ไก่
    โดย สวัสดี มิวสิค ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 9 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะ ก – ฮ ได้


เพลงรุ้งกินน้ำ
    โดย Skpcreation ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 12 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับรุ้งกินน้ำ เด็กจะได้เรียนรู้ว่ารุ้งกินน้ำมีกี่สี และมีสีอะไรบ้าง


เพลง ABC SONG
    โดย ABC KID TV ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 (10.1) ได้ ครูสามารถเลือกเปิดเพลงนี้เพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z


เพลง Shapes Song
    โดย ABC KID TV ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 (10.1) ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องรูปทรง เด็กจะได้รู้ว่ารูปทรงแต่ละแบบศัพท์ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไร รวมทั้งยังได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วย


เพลง Colors Songs
    โดย Busy Beavers.com ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 (10.1) ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องสีต่างๆ เด็กจะได้เรียนรู้ว่าสีต่างๆ ศัพท์ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร รวมทั้งยังได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วย


เพลง Colors Chant
    โดย Busy Beavers.com ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 (10.1) ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้ในการให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสีต่างๆ เด็กจะได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสี


เพลง Numbers Counting to 10 Collection
    โดย Busy Beavers.com ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 (10.1) ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องการนับเลข 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ


เพลง Head, Shoulders, Knees & Toes
    โดย ChuChu TV Kids Songs ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 2, 5, 10 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องของอวัยวะ และการให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเพลง


เพลง Apples Are Yummy
    โดย Busy Beavers.com ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 2, 5, 10 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องของอวัยวะ และการให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเพลง


เพลง In On Under
    โดย Busy Beavers.com ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องตำแหน่ง ข้างบน ข้างล่าง ข้างใน ตรงกลาง ข้างหน้า และยังได้เรียนรู้รูปประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ เกี่ยวกับการถามตำแหน่งด้วย


เพลง Days of the Week Song
    โดย The Learning station ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องวัน 7 ครูสามารถศึกษาเนื้อเพลง แล้วนำมาสอนเด็กก่อน แล้วค่อยเปิดเพลงให้เด็กร้องตามเพลงได้


เพลง The Months of the Year Song
    โดย The Months of the Year Song ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องเดือน 12 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ ได้


เพลง Rain, Rain
    โดย ChuChu TV Kids Songs ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 12 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติรอบตัว หน่วยฝนได้


เพลง Finger Family Collection
    โดย ChuChu TV Kids Songs ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1(1.2), 2 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องนิ้วมือ เด็กจะได้เรียนรู้จากเพลงว่านิ้มมือแต่ละนิ้วเรียกว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday112
mod_vvisit_counterYesterday34
mod_vvisit_counterThis week296
mod_vvisit_counterLast week536
mod_vvisit_counterThis month1510
mod_vvisit_counterLast month1778
mod_vvisit_counterAll days20926

We have: 14 guests online
Your IP: 54.146.98.143
 , 
Today: พ.ค. 22, 2019