คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีบทความ
เพลงสำหรับเด็ก
หน้า 2
ทุกหน้า


เพลงออกกำลัง
   จาก เว็บยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1(1.2), 5ได้ เป็นเพลงเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ครูสามารถเปิดเพลงให้เด็กฟังและให้ทำท่าทางประกอบ หรือพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกายจากเนื้อเพลงได้


เพลงแปรงฟันกันเถอะ
    จาก เว็บยูทูบครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1(1.2) ได้ เป็นเพลงเกี่ยวกับวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี ครูสามารถเปิดเพลงให้เด็กฟัง ให้เด็กเรียนรู้เนื้อหาของเพลง ทำท่าแปรงฟัน หรือลองแปรงฟันจริงๆ ตามเพลงได้


เพลงแปรงฟัน 12 ด้าน
    โดย ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1(1.2) ได้ ครูสามารถเลือกเปิดเพลงนี้เพื่อให้เด็กเรียนรู้การแปรงฟันอย่างถูกการแปรงฟัน12 ด้าน โดยให้เด็กเรียนรู้เนื้อหาของเพลง ทำท่าแปรงฟัน หรือลองแปรงฟันจริงๆ ตามเพลงได้


เพลงเด็กไทยดูดี น้ำเปล่า
    โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย ครูสามารถนำไปประกอบการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1(1.2) สอนให้เด็กเลือกดื่มน้ำที่มีประโยชน์ คือน้ำเปล่า ครูสามารถเปิดเพลงให้เด็กฟังและให้ทำท่าทางประกอบ พูดคุยเกี่ยวกับประโยชน์ และโทษของเครื่องดื่มชนิดต่างๆ จากเนื้อเพลงได้


เพลงไก่ ลิง ช้าง ฮิปโป ม้าลาย
    จาก เว็บยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 5 และ 12 ได้ เป็นเพลงที่เกี่ยวกับสัตว์ 5 ประเภท คือ ไก่ ลิง ช้าง ฮิปโป ม้าลาย ครูสามารถนำไปใช้สอนในหน่วยที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ในหน่วยสัตว์ได้


เพลงดั่งดอกไม้บาน 2
    โดย เสถียรธรรมสถาน ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 2, 5 และ 11 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการให้เด็กได้บริหารสมอง มีสมาธิ โดยทำท่าทางตามเนื้อเพลง โดยครูอาจให้เด็กฟังเพลงแล้วคิดท่าทางประกอบเพลงเองก็ได้


พลงนับเลข บวกเลขกับพี่สมาร์ท
    โดย Littlekid Moment ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 ได้ เป็นเพลงเป็นเพลงที่ฝึกให้เด็กนับเลข และบวกเลข ลบง่ายๆ ได้


เพลงกบร้องท้องปวด
    โดย สวัสดี มิวสิค ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 5 และ 12 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก เกี่ยวกับกบ


เพลงดินสอสี
    จาก เว็บยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 5 และ 12 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก เกี่ยวกับกบ


เพลงคืนเขาไป
    จาก เว็บยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 4 ได้ ครูสามารถเลือกเพลงนี้ไปใช้สอนคุณธรรมเด็กในเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่อยากได้ของๆผู้อื่น เมื่อเก็บของผู้อื่นได้ต้องทำอย่างไร


เพลงนาฬิกาติ๊กต๊อก
    จาก เว็บยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้ได้เมื่อต้องการสอนเด็กในเรื่องของเวลา สอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องของนาฬิกา


เพลงแมลง 6 ขา
    จาก เว็บยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 12 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้ได้เมื่อต้องการสอนเด็กในเรื่องแมลงต่างๆ ความแตกต่างของแมง และแมลง สัตว์อะไรบ้างที่เป็นแมง และแมลง


เพลงฉันคือเมฆ
    โดย Miracal Mushroom Channel ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 12 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้ได้เมื่อต้องการสอนเด็กในเรื่องของการเกิดฝน กว่าจะมาเป็นฝนที่ตกลงมา มันเกิดมาได้อย่างไร ครูสามารถพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงเป็นทำเป็นวงจรของการเกิดฝนได้


เพลงทักทายสวัสดี
    โดย punyasak1 ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 7 (7.2) ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย การทักทายสวัสดี การใช้คำสุภาพ คำลงท้ายที่เหมาะสมกับเด็ก


เพลงปล่อยนกปล่อยปลา
    โดย สวัสดีมิวสิค ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 4 (4.3) ให้เด็กได้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์


เพลงลูกอมอันตราย
    โดย สวัสดีมิวสิค ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1 (1.2) ครูสามารถใช้เพลงนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของ โทษของลูกอม


เพลงวันขึ้นปีใหม่
    โดย สวัสดีมิวสิค ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 12 ครูสามารถนำไปประกอบการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญ คือวันขึ้นปีใหม่


เพลงผักแสนอร่อย
    จากเว็บ ยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1 (1.2), 12 ครูสามารถนำไปประกอบการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับผัก ประโยชน์ของผัก สารอาหารที่มีอยู่ในผัก โดยสามารถให้เด็กเรียนรู้จากเนื้อเพลงได้
ผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday81
mod_vvisit_counterYesterday59
mod_vvisit_counterThis week140
mod_vvisit_counterLast week440
mod_vvisit_counterThis month2158
mod_vvisit_counterLast month3383
mod_vvisit_counterAll days71844

We have: 8 guests online
Your IP: 34.200.252.156
 , 
Today: พ.ย. 30, 2020