คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีบทความ
งานวิจัยในประเทศ
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
ทุกหน้า

วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัยที่ มี ต่อพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ

      โดย สําราญ ทองพิมพ์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัย อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี

     โดย ปริษา บุญมาศ ปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นงานวิจัยที่เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี ในนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี และแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัยโดยในการจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่

      โดย นางอาภรณ์ สุดใจ , ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ และดร. ภัทรดรา พันธุ์สีดา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ และแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม เชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัย

      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พุ่มพชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งานวิจัยมุ่งศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในด้านความซื่อสัตย์ ความเอื้อเฟื้อและความรับผิดชอบโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์ โดยใช้คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์ แผนการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์ และแบบสังเกตพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาความพร้อมด้านสังคมนิสัยด้วยกิจกรรมเกมการละเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ปี 2557

      โดย นางเกษิณี สรรพประเสริฐ เป็นการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการละเล่นเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสังคมนิสัยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านสังคมนิสัย หลังการปฏิบัติกิจกรรมเกมการละเล่นเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสังคมนิสัย อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ผลการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุที่มีต่อความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่ายาง จังหวัดชัยภูมิ

      โดย วันเพ็ญ เหล่าฤทธิ์ และคณะ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างได้รับการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ โดยใช้ แผนจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ และแบบสังเกตพฤติกรรมความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

      โดย รสวรรณ สว่างพลอย และคณะ เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลและแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง โรงเรียนบ้านงิ้ว จังหวัดชัยภูมิ

      โดย สุจิตรา สิทธิไทย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้ รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จําลอง และศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยระหว่างได้ รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับปฐมวัยศึกษา โรงเรียนโพนทองพิทยา จังหวัดชัยภูมิ

      โดย ประคอง สิทธิวงศ์ และคณะ เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับปฐมวัยศึกษา ของโรงเรียนโพนทองพิทยา จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้แบบสอบถามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน แบบสอบถามความต้องการของเด็กปฐมวัย แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์ และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ อ่านต่อ
ผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday43
mod_vvisit_counterYesterday59
mod_vvisit_counterThis week102
mod_vvisit_counterLast week440
mod_vvisit_counterThis month2120
mod_vvisit_counterLast month3383
mod_vvisit_counterAll days71806

We have: 6 guests online
Your IP: 34.200.252.156
 , 
Today: พ.ย. 30, 2020