คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีบทความ
งานวิจัยในประเทศ
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
ทุกหน้า

วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัยที่ มี ต่อพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ

      โดย สําราญ ทองพิมพ์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัย อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี

     โดย ปริษา บุญมาศ ปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นงานวิจัยที่เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี ในนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี และแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัยโดยในการจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่

      โดย นางอาภรณ์ สุดใจ , ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ และดร. ภัทรดรา พันธุ์สีดา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ และแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม เชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัย

      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พุ่มพชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งานวิจัยมุ่งศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในด้านความซื่อสัตย์ ความเอื้อเฟื้อและความรับผิดชอบโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์ โดยใช้คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์ แผนการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์ และแบบสังเกตพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาความพร้อมด้านสังคมนิสัยด้วยกิจกรรมเกมการละเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ปี 2557

      โดย นางเกษิณี สรรพประเสริฐ เป็นการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการละเล่นเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสังคมนิสัยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านสังคมนิสัย หลังการปฏิบัติกิจกรรมเกมการละเล่นเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสังคมนิสัย อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ผลการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุที่มีต่อความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่ายาง จังหวัดชัยภูมิ

      โดย วันเพ็ญ เหล่าฤทธิ์ และคณะ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างได้รับการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ โดยใช้ แผนจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ และแบบสังเกตพฤติกรรมความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

      โดย รสวรรณ สว่างพลอย และคณะ เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลและแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง โรงเรียนบ้านงิ้ว จังหวัดชัยภูมิ

      โดย สุจิตรา สิทธิไทย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้ รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จําลอง และศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยระหว่างได้ รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับปฐมวัยศึกษา โรงเรียนโพนทองพิทยา จังหวัดชัยภูมิ

      โดย ประคอง สิทธิวงศ์ และคณะ เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับปฐมวัยศึกษา ของโรงเรียนโพนทองพิทยา จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้แบบสอบถามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน แบบสอบถามความต้องการของเด็กปฐมวัย แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์ และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ อ่านต่อ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด

       โดย ประภากร ปาริฉัตรมงคล และคณะ เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัด รวมทั้งศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยช่วงเวลาระหว่างการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ โดยกิจกรรมศิลปะ

      โดย นางสาวไพลิน ชุ่มแจ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2553 เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยกิจกรรมศิลปะ ที่สามารถทำให้เด็กเกิดผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ การเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยกิจกรรมศิลปะ เด็กปฐมวัย อายุ 5 - 6 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาความพากเพียรอุตสาหะของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้อน จังหวัดชัยภูมิ

       โดย ณิชชาภัทร รักษ์มณี เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความพากเพียรอุตสาหะของเด็กปฐมวัยก่อน และระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และ ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความพากเพียรอุตสาหะ ระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านต้อน จ.ชัยภูมิ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้การสอนแบบสาธิตการประยุกต์ใช้ท่ารำมวยโบราณที่มีต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

       โดย นางรติกร อินานันท์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้การสอนแบบสาธิตการประยุกต์ใช้ท่ารำมวยโบราณ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ ACACA

       โดย ครองใจ ขวัญเกษม ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยที่จัดกิจกรรมตามรูปแบบ ACACA ที่คำนึงถึงความสนใจ ความต้องการ ความตระหนัก และความแตกต่างของเด็กแต่ละคนที่มีวิธีเรียนที่แตกต่างกัน อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง

       โดย อารยา ระศร ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กชั้นอนุบาล 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว จังหวัดยโสธร อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ผลของกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านภาษาการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

       โดย ดวงสมร ศรีใสคำ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 2 โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด จำนวน 12 แผน และแบบประเมินความสามารถทางด้านการพูด   อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

       โดย ไฉไลศรี เพชรใต้ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการดำเนินงานการสร้างวินัยนักเรียน 1 วงรอบ ประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล โดยใช้กิจกรรม 3 กิจกรรม คือ การเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมประกอบเพลง และการแสดงบทบาทสมมุติ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน

       โดย วิภาวรรณ ยาประดิษฐ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ผลการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุที่มีต่อความสามัคคีของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน จังหวัดชัยภูมิ

       โดย ตันตินี ชมพูพื้น และคณะ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมความสามัคคีของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุเด็กอนุบาล1 และอนุบาล 2 โดยใช้แผนการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามัคคีของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ


วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัดของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา

       โดย ครูทิพวรรณ์ กอเซ็ม เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัด ของเด็กก่อนประถมศึกษา โดยการนำคุณธรรม ความขยันหมั่นเพียร และการประหยัดอดออม มาจัดเสริมกิจกรรมประจำวัน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม แผนการจัดประสบการณ์ประจำวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ อ่านต่อ


บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย Life Skills Development for Young Children.

       โดย รศ.ดร.จีระพันธุ พูลพัฒน์ เป็นบทความที่พูดถึงทักษะชีวิตที่จําเป็นจะต้องพัฒนาให้แก่เด็กปฐมวัยมี ๑๗ ทักษะ และกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ ๒ - ๕ ปี อ่านต่อ


วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย

       โดย สายตา สีจันทร์ และคณะ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อต้องการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ในเรื่องของ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณา อ่านต่อ


วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล 1/3

       โดย สุธี จันทร์พราหมณ์ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนระบายสีได้ถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อให้นักเรียนระบายสีตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ แผนการจัดประสบการณ์และแบบฝึกทักษะการระบายสี  อ่านต่อ

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนปีน

       โดย เพ็ญศรี สุริยะป้อ เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนปีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งจัดกิจกรรมการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม การทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1   อ่านต่อ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า

        โดย นางสาวธารินี ธีระพรกิตติกุล เป็นวิจัยในชั้นเรียนที่ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัยที่ มี ต่อพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ

       โดย สําราญ ทองพิ มพ์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัย อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี

        โดย ปริษา บุญมาศ ปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นงานวิจัยที่เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี ในนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี และแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัยโดยในการจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่

       โดย นางอาภรณ์ สุดใจ , ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ และดร. ภัทรดรา พันธุ์สีดา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ และแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม เชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัย

       โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พุ่มพชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งานวิจัยมุ่งศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในด้านความซื่อสัตย์ ความเอื้อเฟื้อและความรับผิดชอบโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์ โดยใช้คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์ แผนการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์ และแบบสังเกตพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาความพร้อมด้านสังคมนิสัยด้วยกิจกรรมเกมการละเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ปี 2557

       โดย นางเกษิณี สรรพประเสริฐ เป็นการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการละเล่นเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสังคมนิสัยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านสังคมนิสัย หลังการปฏิบัติกิจกรรมเกมการละเล่นเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสังคมนิสัย อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุที่มีต่อความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่ายาง จังหวัดชัยภูมิ

       โดย วันเพ็ญ เหล่าฤทธิ์ และคณะ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างได้รับการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ โดยใช้ แผนจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ และแบบสังเกตพฤติกรรมความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

      โดย รสวรรณ สว่างพลอย และคณะ เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลและแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย   อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง โรงเรียนบ้านงิ้ว จังหวัดชัยภูมิ

       โดย สุจิตรา สิทธิไทย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้ รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จําลอง และศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยระหว่างได้ รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับปฐมวัยศึกษา โรงเรียนโพนทองพิทยา จังหวัดชัยภูมิ

       โดย ประคอง สิทธิวงศ์ และคณะ เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับปฐมวัยศึกษา ของโรงเรียนโพนทองพิทยา จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้แบบสอบถามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน แบบสอบถามความต้องการของเด็กปฐมวัย แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์ และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด

       โดย ประภากร ปาริฉัตรมงคล และคณะ เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัด รวมทั้งศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยช่วงเวลาระหว่างการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ โดยกิจกรรมศิลปะ

        โดย นางสาวไพลิน ชุ่มแจ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2553 เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยกิจกรรมศิลปะ ที่สามารถทำให้เด็กเกิดผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ การเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยกิจกรรมศิลปะ เด็กปฐมวัย อายุ 5 - 6 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาความพากเพียรอุตสาหะของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้อน จังหวัดชัยภูมิ

       โดย ณิชชาภัทร รักษ์มณี เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความพากเพียรอุตสาหะของเด็กปฐมวัยก่อน และระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และ ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความพากเพียรอุตสาหะ ระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านต้อน จ.ชัยภูมิ อ่านต่อวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้การสอนแบบสาธิตการประยุกต์ใช้ท่ารำมวยโบราณที่มีต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

        โดย นางรติกร อินานันท์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้การสอนแบบสาธิตการประยุกต์ใช้ท่ารำมวยโบราณ อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบACACA

        โดย ครองใจ ขวัญเกษม ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยที่จัดกิจกรรมตามรูปแบบ ACACA ที่คำนึงถึงความสนใจ ความต้องการ ความตระหนัก และความแตกต่างของเด็กแต่ละคนที่มีวิธีเรียนที่แตกต่างกัน อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง

        โดย อารยา ระศร ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กชั้นอนุบาล 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว จังหวัดยโสธร อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลของกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านภาษาการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

        โดย ดวงสมร ศรีใสคำ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 2 โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด จำนวน 12 แผน และแบบประเมินความสามารถทางด้านการพูด   อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

        โดย ไฉไลศรี เพชรใต้ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการดำเนินงานการสร้างวินัยนักเรียน 1 วงรอบ ประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล โดยใช้กิจกรรม 3 กิจกรรม คือ การเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมประกอบเพลง และการแสดงบทบาทสมมุติ อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน

        โดย วิภาวรรณ ยาประดิษฐ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุที่มีต่อความสามัคคีของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน จังหวัดชัยภูมิ

        โดย ตันตินี ชมพูพื้น และคณะ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมความสามัคคีของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุเด็กอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โดยใช้แผนการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามัคคีของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัดของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา

        โดย ครูทิพวรรณ์ กอเซ็ม เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัด ของเด็กก่อนประถมศึกษา โดยการนำคุณธรรม ความขยันหมั่นเพียร และการประหยัดอดออม มาจัดเสริมกิจกรรมประจำวัน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม แผนการจัดประสบการณ์ประจำวันเป็นเวลา
12 สัปดาห์ อ่านต่อ

บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย Life Skills Development for Young Children.

        โดย รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ เป็นบทความที่พูดถึงทักษะชีวิตที่จําเป็นจะต้องพัฒนาให้แก่เด็กปฐมวัยมี ๑๗ ทักษะ และกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ ๒ - ๕ ปี อ่านต่อ

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย

        โดย สายตา สีจันทร์ และคณะ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อต้องการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ในเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณา อ่านต่อ

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล 1/3

         โดย สุธี จันทร์พราหมณ์ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนระบายสีได้ถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อให้นักเรียนระบายสีตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ แผนการจัดประสบการณ์และแบบฝึกทักษะการระบายสี    อ่านต่อ

รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนปีน

        โดย เพ็ญศรี สุริยะป้อ เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนปีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ซึ่งจัดกิจกรรมการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม การทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อ่านต่อ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า

         โดย นางสาวธารินี ธีระพรกิตติกุล เป็นวิจัยในชั้นเรียนที่ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 อ่านต่อโดย ครูทิพวรรณ์ กอเซ็ม เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัด ของเด็กก่อนประถมศึกษา โดยการนำคุณธรรม ความขยันหมั่นเพียร และการประหยัดอดออม มาจัดเสริมกิจกรรมประจำวัน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม แผนการจัดประสบการณ์ประจำวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์

ผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday68
mod_vvisit_counterYesterday59
mod_vvisit_counterThis week127
mod_vvisit_counterLast week440
mod_vvisit_counterThis month2145
mod_vvisit_counterLast month3383
mod_vvisit_counterAll days71831

We have: 6 guests online
Your IP: 34.200.252.156
 , 
Today: พ.ย. 30, 2020