คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีบทความ
งานวิจัยในประเทศ
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
ทุกหน้า

วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้การสอนแบบสาธิตการประยุกต์ใช้ท่ารำมวยโบราณที่มีต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

        โดย นางรติกร อินานันท์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้การสอนแบบสาธิตการประยุกต์ใช้ท่ารำมวยโบราณ อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบACACA

        โดย ครองใจ ขวัญเกษม ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยที่จัดกิจกรรมตามรูปแบบ ACACA ที่คำนึงถึงความสนใจ ความต้องการ ความตระหนัก และความแตกต่างของเด็กแต่ละคนที่มีวิธีเรียนที่แตกต่างกัน อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง

        โดย อารยา ระศร ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กชั้นอนุบาล 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว จังหวัดยโสธร อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลของกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านภาษาการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

        โดย ดวงสมร ศรีใสคำ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 2 โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด จำนวน 12 แผน และแบบประเมินความสามารถทางด้านการพูด   อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

        โดย ไฉไลศรี เพชรใต้ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการดำเนินงานการสร้างวินัยนักเรียน 1 วงรอบ ประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล โดยใช้กิจกรรม 3 กิจกรรม คือ การเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมประกอบเพลง และการแสดงบทบาทสมมุติ อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน

        โดย วิภาวรรณ ยาประดิษฐ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุที่มีต่อความสามัคคีของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน จังหวัดชัยภูมิ

        โดย ตันตินี ชมพูพื้น และคณะ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมความสามัคคีของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุเด็กอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โดยใช้แผนการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามัคคีของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัดของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา

        โดย ครูทิพวรรณ์ กอเซ็ม เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัด ของเด็กก่อนประถมศึกษา โดยการนำคุณธรรม ความขยันหมั่นเพียร และการประหยัดอดออม มาจัดเสริมกิจกรรมประจำวัน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม แผนการจัดประสบการณ์ประจำวันเป็นเวลา
12 สัปดาห์ อ่านต่อ

บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย Life Skills Development for Young Children.

        โดย รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ เป็นบทความที่พูดถึงทักษะชีวิตที่จําเป็นจะต้องพัฒนาให้แก่เด็กปฐมวัยมี ๑๗ ทักษะ และกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ ๒ - ๕ ปี อ่านต่อ

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย

        โดย สายตา สีจันทร์ และคณะ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อต้องการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ในเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณา อ่านต่อ

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล 1/3

         โดย สุธี จันทร์พราหมณ์ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนระบายสีได้ถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อให้นักเรียนระบายสีตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ แผนการจัดประสบการณ์และแบบฝึกทักษะการระบายสี    อ่านต่อ

รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนปีน

        โดย เพ็ญศรี สุริยะป้อ เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนปีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ซึ่งจัดกิจกรรมการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม การทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อ่านต่อ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า

         โดย นางสาวธารินี ธีระพรกิตติกุล เป็นวิจัยในชั้นเรียนที่ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 อ่านต่อโดย ครูทิพวรรณ์ กอเซ็ม เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัด ของเด็กก่อนประถมศึกษา โดยการนำคุณธรรม ความขยันหมั่นเพียร และการประหยัดอดออม มาจัดเสริมกิจกรรมประจำวัน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม แผนการจัดประสบการณ์ประจำวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์


ผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday40
mod_vvisit_counterYesterday59
mod_vvisit_counterThis week99
mod_vvisit_counterLast week440
mod_vvisit_counterThis month2117
mod_vvisit_counterLast month3383
mod_vvisit_counterAll days71803

We have: 3 guests online
Your IP: 34.200.252.156
 , 
Today: พ.ย. 30, 2020