คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีบทความ
งานวิจัยในประเทศ
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
ทุกหน้า

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล 1/3

       โดย สุธี จันทร์พราหมณ์ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนระบายสีได้ถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อให้นักเรียนระบายสีตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ แผนการจัดประสบการณ์และแบบฝึกทักษะการระบายสี  อ่านต่อ

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนปีน

       โดย เพ็ญศรี สุริยะป้อ เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนปีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งจัดกิจกรรมการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม การทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1   อ่านต่อ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า

        โดย นางสาวธารินี ธีระพรกิตติกุล เป็นวิจัยในชั้นเรียนที่ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัยที่ มี ต่อพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ

       โดย สําราญ ทองพิ มพ์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัย อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี

        โดย ปริษา บุญมาศ ปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นงานวิจัยที่เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี ในนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี และแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัยโดยในการจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่

       โดย นางอาภรณ์ สุดใจ , ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ และดร. ภัทรดรา พันธุ์สีดา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ และแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม เชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัย

       โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พุ่มพชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งานวิจัยมุ่งศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในด้านความซื่อสัตย์ ความเอื้อเฟื้อและความรับผิดชอบโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์ โดยใช้คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์ แผนการจัดประสบการณ์สตอรี่ไลน์ และแบบสังเกตพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาความพร้อมด้านสังคมนิสัยด้วยกิจกรรมเกมการละเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ปี 2557

       โดย นางเกษิณี สรรพประเสริฐ เป็นการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการละเล่นเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสังคมนิสัยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านสังคมนิสัย หลังการปฏิบัติกิจกรรมเกมการละเล่นเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสังคมนิสัย อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุที่มีต่อความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่ายาง จังหวัดชัยภูมิ

       โดย วันเพ็ญ เหล่าฤทธิ์ และคณะ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างได้รับการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ โดยใช้ แผนจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ และแบบสังเกตพฤติกรรมความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

      โดย รสวรรณ สว่างพลอย และคณะ เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลและแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย   อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง โรงเรียนบ้านงิ้ว จังหวัดชัยภูมิ

       โดย สุจิตรา สิทธิไทย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้ รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จําลอง และศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยระหว่างได้ รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับปฐมวัยศึกษา โรงเรียนโพนทองพิทยา จังหวัดชัยภูมิ

       โดย ประคอง สิทธิวงศ์ และคณะ เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับปฐมวัยศึกษา ของโรงเรียนโพนทองพิทยา จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้แบบสอบถามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน แบบสอบถามความต้องการของเด็กปฐมวัย แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์ และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด

       โดย ประภากร ปาริฉัตรมงคล และคณะ เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัด รวมทั้งศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยช่วงเวลาระหว่างการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ โดยกิจกรรมศิลปะ

        โดย นางสาวไพลิน ชุ่มแจ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2553 เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยกิจกรรมศิลปะ ที่สามารถทำให้เด็กเกิดผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ การเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยกิจกรรมศิลปะ เด็กปฐมวัย อายุ 5 - 6 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ อ่านต่อ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาความพากเพียรอุตสาหะของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้อน จังหวัดชัยภูมิ

       โดย ณิชชาภัทร รักษ์มณี เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความพากเพียรอุตสาหะของเด็กปฐมวัยก่อน และระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และ ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความพากเพียรอุตสาหะ ระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านต้อน จ.ชัยภูมิ อ่านต่อ

ผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday51
mod_vvisit_counterYesterday59
mod_vvisit_counterThis week110
mod_vvisit_counterLast week440
mod_vvisit_counterThis month2128
mod_vvisit_counterLast month3383
mod_vvisit_counterAll days71814

We have: 9 guests online
Your IP: 34.200.252.156
 , 
Today: พ.ย. 30, 2020