คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีบทความ
งานวิจัยในประเทศ
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
ทุกหน้า

วิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด

       โดย ประภากร ปาริฉัตรมงคล และคณะ เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัด รวมทั้งศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยช่วงเวลาระหว่างการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ โดยกิจกรรมศิลปะ

      โดย นางสาวไพลิน ชุ่มแจ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2553 เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยกิจกรรมศิลปะ ที่สามารถทำให้เด็กเกิดผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ การเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยกิจกรรมศิลปะ เด็กปฐมวัย อายุ 5 - 6 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาความพากเพียรอุตสาหะของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้อน จังหวัดชัยภูมิ

       โดย ณิชชาภัทร รักษ์มณี เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความพากเพียรอุตสาหะของเด็กปฐมวัยก่อน และระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และ ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความพากเพียรอุตสาหะ ระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านต้อน จ.ชัยภูมิ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้การสอนแบบสาธิตการประยุกต์ใช้ท่ารำมวยโบราณที่มีต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

       โดย นางรติกร อินานันท์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้การสอนแบบสาธิตการประยุกต์ใช้ท่ารำมวยโบราณ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ ACACA

       โดย ครองใจ ขวัญเกษม ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยที่จัดกิจกรรมตามรูปแบบ ACACA ที่คำนึงถึงความสนใจ ความต้องการ ความตระหนัก และความแตกต่างของเด็กแต่ละคนที่มีวิธีเรียนที่แตกต่างกัน อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง

       โดย อารยา ระศร ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กชั้นอนุบาล 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว จังหวัดยโสธร อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ผลของกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านภาษาการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

       โดย ดวงสมร ศรีใสคำ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 2 โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด จำนวน 12 แผน และแบบประเมินความสามารถทางด้านการพูด   อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

       โดย ไฉไลศรี เพชรใต้ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการดำเนินงานการสร้างวินัยนักเรียน 1 วงรอบ ประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล โดยใช้กิจกรรม 3 กิจกรรม คือ การเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมประกอบเพลง และการแสดงบทบาทสมมุติ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน

       โดย วิภาวรรณ ยาประดิษฐ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง ผลการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุที่มีต่อความสามัคคีของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน จังหวัดชัยภูมิ

       โดย ตันตินี ชมพูพื้น และคณะ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมความสามัคคีของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุเด็กอนุบาล1 และอนุบาล 2 โดยใช้แผนการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามัคคีของเด็กปฐมวัย อ่านต่อ


วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัดของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา

       โดย ครูทิพวรรณ์ กอเซ็ม เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัด ของเด็กก่อนประถมศึกษา โดยการนำคุณธรรม ความขยันหมั่นเพียร และการประหยัดอดออม มาจัดเสริมกิจกรรมประจำวัน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม แผนการจัดประสบการณ์ประจำวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ อ่านต่อ


บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย Life Skills Development for Young Children.

       โดย รศ.ดร.จีระพันธุ พูลพัฒน์ เป็นบทความที่พูดถึงทักษะชีวิตที่จําเป็นจะต้องพัฒนาให้แก่เด็กปฐมวัยมี ๑๗ ทักษะ และกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ ๒ - ๕ ปี อ่านต่อ


วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย

       โดย สายตา สีจันทร์ และคณะ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อต้องการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ในเรื่องของ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณา อ่านต่อ

ผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday63
mod_vvisit_counterYesterday59
mod_vvisit_counterThis week122
mod_vvisit_counterLast week440
mod_vvisit_counterThis month2140
mod_vvisit_counterLast month3383
mod_vvisit_counterAll days71826

We have: 9 guests online
Your IP: 34.200.252.156
 , 
Today: พ.ย. 30, 2020