คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ

แผนหน่วยปฐมนิเทศ (รักโรงเรียน) เรื่องการรู้จักช่วยเหลือตัวเอง

     เหมาะสำหรับชั้นอนุบาล 2 เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองฝึกวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง  อ่านต่อ

แผนหน่วย Responsibility, Respect, Self-Control

     จาก talkingtreebooks.com  เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล ถึงประถม 4   เด็กจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบ และการควบคุมตนเอง  อ่านต่อ

แผนหน่วย Kindergarten Problem Solving Unit

     เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบ กฎต่างๆ การช่วยเหลือผู้อื่น  อ่านต่อ

แผนหน่วย  Conflict resolution/Self-discipline

    จาก learnnc.org เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาลถึงประถม 5  ครูสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง และมีวินัยในตนเอง โดยใช้กลยุทธ์ 3R  แต่อาจต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางส่วนเพื่อให้เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลไทย  เช่น ครูอ่านเรื่องให้ฟังและให้นักเรียนวิเคราะห์ อาจเปลี่ยนเป็นครูเล่าเรื่องให้ฟัง แล้วถามความคิดเห็นของเด็กๆ โดยครูนำให้คิดโดยใช้คำถาม  และในตอนท้ายที่ให้นักเรียนเขียนจดหมายอาจเปลี่ยนเป็นให้นักเรียนบอกความเห็นของนักเรียนแทนเพราะเด็กอนุบาลไทยคงยังไม่ถึงขั้นเขียนจดหมายเป็นเรื่องเป็นราวได้  อ่านต่อ

เหตุผล วิธีการช่วยเหลือเด็กในการควบคุมตนเอง  อ่านต่อ

แผนหน่วย Being Responsible

     เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล ถึง ประถมปีที่ 5 ครูสามารถนำไปประยุกต์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบ  อ่านต่อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   ซื่อสัตย์สุจริตและยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่นบความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น

แผนหน่วย Truth Express Coming Through Lesson Plan

     จาก pbslearningmedia.org เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล เด็กจะได้เรียนรู้และฝึกเรื่องความซื่อสัตย์  ความแตกต่างระหว่างความจริงและความเท็จ และฝึกความเป็นพลเมืองที่ดี โดยผ่านการ์ตูนเรื่องโทมัส เทรน Thomas Train  อ่านต่อ

แผนหน่วย  Honesty, Conscience

     จาก talkingtreebooks.com  เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล–ประถม 1  เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์ การพูดความจริง  การหลอกลวง รวมถึงการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง  อ่านต่อ

แผนหน่วย Respect in Friendship

      จาก talkingtreebooks.com  เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล–ประถม 4 เด็กจะได้เรียนรู้การปฏิบัติต่อเพื่อนด้วยความเคารพ  อ่านต่อ

แผนหน่วย Honesty, Conscience Lesson Plan

      จาก talkingtreebooks.com  เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล–ประถม 4 เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทั้งคำพูดและการกระทำ  รวมถึงการไม่หลอกลวง  อ่านต่อ

แผนหน่วย Kindergarten Honesty Craft

       โดย Nicole Schmoll เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  การพูดจริง พูดโกหก มีผลกับตนเองและคนอื่นอย่างไร  โดยครูจะจัดกิจกรรมโดยใช้คำถามเป็นตัวกระตุ้นการคิดของเด็ก เช่น ทำไมความซื่อสัตย์จึงสำคัญ  แล้วให้เด็กทำหน้ากาก หอคอยจากแป้ง และโยงเรื่องราวเกี่ยวกับความซื่อสัตย์กับงานศิลปะหน้ากาก และหอคอยจากแป้งที่เด็กทำเอง  อ่านต่อ

รวมแผนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กระดับอนุบาล

      ครูสามารถนำกิจกรรมต่าง ๆไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต โดยอาจปรับให้เหมาะสมกับศาสนาที่เด็กนับถือ  อ่านต่อ

แผนหน่วย HOW TO BE TRUSTWORTHY

     จาก goodcharacter.com  เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล ถึงประถม 5  ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก โดยหา VDO  ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต แล้วมาตั้งคำถามรวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้  อ่านต่อ

แผนหน่วย WORTHINESS โดย Peggy Adkins

      เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี เป็นแผนที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพฤติกรรมที่นำไปสู่​​ความไว้วางใจและพฤติกรรมที่ทำให้คนไม่ไว้วางใจ  อ่านต่อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   มีความเมตตากรุณา และช่วยเหลือแบ่งบัน

แผนหน่วย Random Acts of Kindness Theme: How Preschoolers Can Engage in Kindness and Giving

      โดย Tania cowling เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจ เมตตากรุณา ความเอื้ออาทร ต่อผู้อื่น     อ่านต่อ

แผนหน่วย Help For "They Won't Let Me Play with Them!"

      โดย William  Kridler เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาล–ประถม 5 เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องความเมตตา การช่วยเหลือแบ่งบัน ผ่านการเล่นเกมต่างๆ  อ่านต่อ

แผนหน่วย Kindness Counts

      โดย Risa Young เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล  เด็กจะได้เรียนรู้ความเอื้ออาทร การตระหนักถึงการทำเพื่อโรงเรียนหรือชุมชนของตน โดยเรียนรู้ผ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความเมตตา  อ่านต่อ

แผน preschool project ideas

      จาก  The Random Acts of Kindness Foundation  เหมาะสำหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียน  มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมเด็กในเรื่องของความมีเมตตา ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้  อ่านต่อ

แผนหน่วย Ants Have Feelings, Too

      โดย Kathy Bacon  เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล ถึงประถม 2  เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องความมีเมตตาต่อสัตว์  โดยใช้มดเป็นตัวเดินเรื่อง ครูสามารถปรับใช้แผนนี้เพื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็กเพื่อสอนเด็กในเรื่องของความมีเมตตาต่อสัตว์ อาจจะปรับเป็นสัตว์ชนิดอื่น ๆได้ตามความเหมาะสม  อ่านต่อ

แผนหน่วย Anty-Bodies

       โดย Kathy Bacon  เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล ถึงประถมปีที่ 2  เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมิตรภาพและการช่วยเหลือกัน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ครูจัดให้  อ่านต่อ

แผนหน่วย Bare Necessities-Helping Others

      โดย Pamela McIntosh  เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล ถึงประถมปีที่ 2 เด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปัน ผ่านการเรียนรู้ในเรื่องของปัจจัย 4 หรือสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ หากบางคนไม่มีสิ่งเหล่านี้ เด็กๆสามารถช่วยเหลือได้อย่างไร โดยสามารถประยุกต์ใช้ในการสอนคำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยด้วยก็ได้  อ่านต่อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  รู้จักประหยัด

แผนหน่วยเศรษฐกิจพอเพียง

      โดย จินดา ด้านซ้าย เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาล เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพออยู่ พอกิน พอใช้ พอใจ อดทน อดออม อดกลั้น  อ่านต่อ

แผนหน่วย Teaching Economics in Kindergarten

      โดย Krista Calvin  เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล  โดยเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิดพื้นฐาน 6 ข้อ ในการสอนเรื่องความประหยัด  ผ่านกิจกรรมต่างๆ  อ่านต่อ

แผนหน่วย A Primer on How Preschoolers Can Save Money

      โดย Tania Cowling เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดเงิน อ่านต่อ

แผนหน่วย Saving and Spending

       จาก brainpop.com เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล เป็นกิจกรรมที่เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการออม โดยครูอาจกำหนดเป็นสถานการณ์อื่น ๆ ขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จ่าย และการออม  อ่านต่อ

แผนหน่วย Save That Water

      โดย Carrie A. Thomas เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาลถึงประถมปีที่ 2  เด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการประหยัดน้ำผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เด็กจะรู้ว่าทำไมต้องประหยัดน้ำ สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าขาดน้ำแล้วจะเป็นอย่างไร ซึ่งครูสามารถคลิกที่คำว่า unit contents  ขวามือ เพื่อดูแผนกิจกรรมหน่วยนี้ที่สอนความรู้ อื่น ๆ เกี่ยวกับน้ำได้ เพื่อปูพื้นความรู้ให้กับเด็กก่อนได้  อ่านต่อ

แผนหน่วย Energy Efficiency, Let's Save Energy จาก Kids Korner

      เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาลถึงประถมปีที่1  เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานต่าง ๆ จากเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เช่น ตู้เย็น  หลอดไฟ เครื่องซักผ้า ก๊อกน้ำ และ สามารถที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานในบ้านของตนองได้  อ่านต่อ

แผนหน่วย Fun Money

      จาก familyeducation.com  เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล  เป็นกิจกรรมง่ายเพื่อให้เด็กเรียนรู้การใช้เงิน และการจัดการกับเงินที่เหลือ โดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มาตัดเป็นคูปองใช้แทนเงินสำหรับการซื้อสิ่งของ  และหากมีเงินเหลือเด็กๆจะมีวิธีจัดการอย่างไร  อ่านต่อ


ผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday60
mod_vvisit_counterYesterday59
mod_vvisit_counterThis week119
mod_vvisit_counterLast week440
mod_vvisit_counterThis month2137
mod_vvisit_counterLast month3383
mod_vvisit_counterAll days71823

We have: 11 guests online
Your IP: 34.200.252.156
 , 
Today: พ.ย. 30, 2020